Corona - Tegemoetkoming Energie en Water
vrijdag 20 maart 2020

Corona: Tijdelijk werklozen krijgen 200 euro op rekening gestort voor water- en energiefactuur

Elke werknemer die tijdelijk werkloos werd door de coronacrisis, krijgt van de Vlaamse overheid een eenmalig vast bedrag van 202,68 euro voor de betaling van de water- en energiefactuur.


Voor wie?

Iedereen die tijdens de corona-noodtoestand een uitkering tijdelijke werkloosheid ontvangt. Het maakt daarbij geen verschil of je voltijds of deeltijds tijdelijk werkloos bent. Iedere rechthebbende krijgt hetzelfde vast bedrag.
De werknemer moet in Vlaanderen wonen (gedomicilieerd zijn / zijn hoofdverblijfplaats hebben).

Twee bijkomende categorieën

Ook werknemers die niet onder de Belgische regeling voor tijdelijke werkloosheid vallen, maar wel in een vergelijkbare situatie zitten. Meer bepaald:
• Werknemers die hun hoofdverblijfplaats in Vlaanderen hebben, maar die in het buitenland werken (met een buitenlandse arbeidsovereenkomst).

• Werknemers die in Vlaanderen werken, maar hun hoofdverblijfplaats buiten België hebben. Het gaat meer bepaald om mensen die wonen in een EU-lidstaat, een staat van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland. Het Europees recht bepaalt dat ook deze mensen recht hebben op de uitkering.

Deze werknemers moeten een elektronische aanvraag indienen bij het Departement Financiën en Begroting, samen met de nodige bewijsstukken, om de vergoeding te kunnen krijgen (zie verder).

Wat als je deeltijds technisch werkloos bent?

Zodra je een uitkering krijgt als tijdelijk werkloze (dus zodra je bij de RVA gekend bent als tijdelijk werkloze) heb je recht op de vergoeding. Het maakt geen verschil of je voltijds of deeltijds tijdelijk werkloos bent. Zodra je minstens één dag tijdelijk werkloos bent, heb je recht op de vergoeding. De overheid maakte die keuze om het systeem eenvoudig te houden en het bedrag vlot te kunnen uitbetalen.

Deeltijds tijdelijk werklozen hebben recht op hetzelfde vaste bedrag als voltijds tijdelijk werklozen.

Wat als twee of meer leden van hetzelfde gezin tijdelijk werkloos zijn?

Elk gezinslid dat tijdelijk werkloos werd, heeft recht op de uitkering. Er zijn dus meerdere uitkeringen per gezin mogelijk.

Wat als je zelf geen factuur krijgt van een water- of energiebedrijf?

Ook in de hierna volgende voorbeelden heeft een werknemer in tijdelijke werkloosheid recht op de uitkering:
• De facturen staan niet op jouw naam, maar op die van een ander gezinslid.
• Je bent geen rechtstreekse klant van de water- of energieleverancier, bijvoorbeeld omdat je een appartement bewoont met een gemeenschappelijke meter op naam van de syndicus.
• Je bewoont een appartement of wooneenheid van een sociale huisvestingsmaatschappij met collectieve verwarming.
• Je hebt een budgetmeter en krijgt daarom geen facturen van de energieleverancier.

Wat als je pas technisch werkloos wordt in april of later?

Ook dan heb je recht op de eenmalige vergoeding. Toch voor zover de tijdelijke werkloosheid ingaat tijdens de corona-noodtoestand. Het gaat dus om de werknemers die niet tijdelijk werkloos werden bij het begin van de corona-noodtoestand, maar later. De noodtoestand werd al verlengd. Het is mogelijk dat de overheid de noodtoestand laat doorlopen tot in mei of later.

De vergoeding wordt dan later uitbetaald (zie: Wanneer krijg je het bedrag op je rekening?).

Wie krijgt de uitkering niet?

Het blijft mogelijk dat iemand tijdelijk werkloos wordt wegens overmacht of om economische redenen, maar geen aanspraak op uitkeringen maakt of kan maken, bijvoorbeeld als gevolg van een sanctie, wegens werkhervatting of omdat hij geen uitkeringsaanvraag heeft ingediend.

Uitbetaling

Welk bedrag krijg je?

De tegemoetkoming bedraagt in totaal 202,68 euro per werknemer die tijdelijk werkloos of deeltijds tijdelijk werkloos werd door de coronacrisis.
De overheid heeft dit bedrag vastgesteld uitgaande van wat een gemiddeld Vlaams huishouden per maand uitgeeft voor water en energie (elektriciteit, gas/stookolie/andere energiebronnen). Voor water is dit 30,77 euro; voor de verwarmingskosten 95,05 euro en voor elektriciteit 76,86 euro. Samen maakt dit de bedoelde 202,68 euro.

Het gaat om een eenmalig bedrag. Je kan de vergoeding dus maar één keer ontvangen. Tot nader order blijft dat zo, ook als de noodsituatie meerdere maanden zou duren.
Hoe krijg je het geld?
Het bedrag wordt in één keer uitbetaald. Je moet zelf niets doen: de tegemoetkoming wordt automatisch gestort op de rekening van de werknemer. De Vlaamse overheid zal van de RVA (Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening) te weten komen wie tijdelijk werkloos is. De betaling gebeurt door het Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse overheid.

Opgelet: de werknemers die niet onder de Belgische regeling voor tijdelijke werkloosheid vallen, maar wel in een vergelijkbare situatie zitten (zie hoger), moeten wel een aanvraag indienen, samen met de nodige bewijsstukken. Bij hen kan de uitbetaling niet automatisch gebeuren. De administratie mist daarvoor de nodige gegevens. In dat geval geldt dus:
• Je moet je aanvraag elektronisch (via de computer) indienen bij het Departement Financiën en Begroting.
• Je moet de nodige bewijsstukken toevoegen aan de aanvraag, bijvoorbeeld een buitenlandse arbeidsovereenkomst.
• Het departement bekijkt eerst de bewijsstukken. Pas wanneer blijkt dat de aanvrager voldoet aan de voorwaarden, betaalt het departement de vergoeding uit.
• Het aanvraagformulier zal beschikbaar zijn vanaf 15 april 2020 (meer info op deze site).


Wanneer krijg je het bedrag op je rekening?

De tegemoetkoming wordt zo snel mogelijk betaald. Voor wie tijdelijk werkloos was op 20 maart (de start van de noodtoestand) kan dit ten vroegste vanaf 20 april. (Het duurt immers een tijdje om alle gegevens te bezorgen vanuit de uitbetalingsinstelling naar de RVA en vervolgens naar de Vlaamse overheid.)

Was je nog niet tijdelijk werkloos bij het begin van de noodtoestand, maar wel later? Dan wordt je vergoeding later uitbetaald.

Wat met je energie- en waterfacturen?

Daaraan verandert er niets: de energie- en waterfacturen die je krijgt, moet je zoals voordien zelf blijven betalen. Kijk naar de uiterlijke betaaldatum op de factuur.
Contacteer je water- of energieleverancier als je het moeilijk hebt om deze facturen te betalen. Er kunnen dan betalingsmodaliteiten worden afgesproken.


Gas, elektriciteit en water mogen niet worden afgesloten

Een netbeheerder mag de elektriciteit, het aardgas of het water niet afsluiten bij gezinnen. Je waterleverancier mag evenmin het debiet van de waterlevering begrenzen. Deze maatregel is van kracht zolang de corona-noodsituatie duurt.

Uitzondering: wanneer er een gevaar is voor de veiligheid (bv. gevaar op een gasexplosie), mag afsluiting wel. Dit zolang het gevaar blijft bestaan.

Tijdens de noodsituatie mag je netbeheerder bij jou geen budgetmeters voor aardgas of voor elektriciteit plaatsen.

Bijzondere gevallen
• Als je al een (op dit moment niet ingeschakelde) budgetmeter hebt, mag de netbeheerder die niet activeren.
• Bij gezinnen die onder het systeem van de minimumlevering vallen, mag de netbeheerder de stroombegrenzer in de budgetmeter voor elektriciteit niet uitschakelen. De minimumlevering blijft dus gegarandeerd.


Deze maatregelen hebben een dubbel doel. Ten eerste helpen ze gezinnen die door de crisis te weinig geld hebben. Ten tweede beschermen ze het personeel van de distributienetbeheerders. Die hoeven dan niet in woningen te komen, zodat ze niet in contact komen met de bewoners.