Corona Crisis - Veilig werken
vrijdag 3 april 2020

VEILIGHEID WERKNEMERS IN BEDRIJVEN DIE DOORWERKEN

1) Het CPBW kan te allen tijde het advies van de arbeidsgeneesheer inwinnen over de risico's m.b.t. de gezondheid. Een buitengewoon CPBW, met de arbeidsgeneesheer, kan worden belegd wanneer ten minste één derde van de werknemersdelegatie in het comité daarom verzoekt.

2) Kan de directie geen tijd vrijmaken? De preventieadviseurs en de rbeidsgeneesheren kunnen in geval van dringende noodzakelijkheid en de onmogelijkheid om op de directie een beroep te doen, zelf de nodige maatregelen nemen om de oorzaken van het gevaar of hinder te verhelpen.

3) Willen de preventieadviseur en/of arbeidsgeneesheer niet optreden, of minimaliseren ze jullie opmerkingen? In geval van instructies van de nationale autoriteiten m.b.t. gezondheidsrisico's, zijn de adviezen van de arbeidsgeneesheer en de werkgever ondergeschikt aan de opgelegde maatregelen.

Maatregelen aangekondigd door de Eerste minister Sophie Wilmès: “Bedrijven zijn - ongeacht hun omvang - verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is. Indien dit niet mogelijk is, zal social distancing strikt worden gerespecteerd. Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het beroep als voor het vervoer. Als het voor bedrijven onmogelijk is om aan deze verplichtingen te voldoen, moeten zij hun deuren sluiten.”
Bij niet-naleving van de regels, zijn de politiediensten bevoegd om de overtredingen vast te stellen.

MAAR: de regering heeft beslist dat er ook essentiële diensten of sectoren zijn, die niet mogen stilgelegd worden omdat ze noodzakelijk zijn voor de bevolking. Als de regels daar niet kunnen worden nageleefd, mag het bedrijf niet worden stilgelegd. Voor de Algemene Centrale ABVV gaat het
om volgende sectoren:
- Afvalophaling- en verwerking (PC
- Textielverzorging (PC110)
- Petroleumnijverheid en –handel (PC117 en PC211)
- Private en bijzondere veiligheid (PC317)
- De chemische industrie (heel PC116 en PC2017 !)
Maar ook:
- De productieketens die niet kunnen worden stilgelegd omwille van technische redenen
- De verpakkingsindustrie verbonden aan de toegelaten activiteiten (voeding, geneesmiddelen)

Alhoewel zij niet door de inspectie of de politie kunnen worden stilgelegd, moeten zij toch in de mate van het mogelijke de richtlijnen opvolgen!
Zie volgende pagina voor een syndicale checklist

SYNDICALE CHECKLIST VOOR TOEPASSING VAN DE RICHTLIJNEN

Indien telewerk niet mogelijk moet ‘social distancing’ worden toegepast.
= minimaal 1,5m tussen elke werknemer tijdens ALLE fases van het werk.
 Het vervoer naar het werk
 De uitvoering van het werk
 De verplaatsingen tijdens het werk
 De pauzes

1. Enkele tips om social distancing concreet uit te voeren op de werkplek:

 Gebruik markeringen, linten of fysieke barrières om zones of plaatsen af te bakenen.
 Bekijk de mogelijkheden van spreiding van het werk in de tijd gedurende een werkdag.
 Spreidt zo veel mogelijk de pauzes.
 Beperk aanwezigheid in ruimten of op plaatsen waar groepen mensen aanwezig zijn.
 Zorg bij afgezonderde tewerkstelling voor een mogelijkheid van sociaal contact/controle. (telefoon, walkie-talkies…)
 Verkies digitale communicatiemiddelen in plaats van fysieke bijeenkomsten voor
vergaderingen, werkoverleg of opleidingen.
 Als het, in cruciale sectoren en essentiële diensten, noodzakelijk is om korter dan 1,5
meter bij iemand te komen, beperk dan die ‘blootstelling’ zoveel mogelijk in de tijd en
limiteer het aantal personen dat in zo’n situatie terechtkomt. Maak hierover duidelijke
afspraken met de werkgever en voorzie extra persoonlijke beschermingsmiddelen (vb.
mondmasker, gelaatmasker/scherm, wegwerpbare handschoenen…)

2. Pas de persoonlijke hygiënemaatregelen nauwkeurig toe. Afficheer duidelijke hygiënische richtlijnen op verschillende plaatsen op de werkplek (refter, toiletten, ingang...)

3. Intensifieer het met water en zeep schoonmaken van de werkplekken. Maak ook afspraken over regelmatig ventileren van de werkplekken.

4. Indien wordt gekozen voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
(mondmaskers, wegwerpbare handschoenen…) dan moeten de werknemers opgeleid worden over het correcte gebruik van deze PBM’s. Dit kan via duidelijke instructiefiches of videoopleidingen. Roep de hulp in van de preventie-adviseur en de arbeidsarts.

5. De arbeidsarts speelt een cruciale rol tijdens deze covid 19-crisis. Hij is de expert die de werkgever en de werknemersafvaardiging adviseert over de te verkiezen preventiemaatregelen. Zet je arbeidsarts dan ook aan het werk!

6. Wijs je werkgever op de plicht om de overlegorganen te laten plaatsvinden. Het CPBW is het overlegorgaan waar de preventiemaatregelen in het kader van de gezondheid van de werknemers maandelijks wordt besproken. Zet zo veel mogelijk afspraken op papier en communiceer hierover frequent met alle werknemers actief in je bedrijf.

7. Elk comitélid kan een buitengewoon CPBW vragen mét de arbeidsarts wanneer ten minste één derde van de werknemersdelegatie in het CPBW daarom vraagt.

8. Indien je werkgever de algemene regels niet respecteert en de werknemers in onveilige werkomstandigheden laat werken, twijfel dan niet om samen met je secretaris de regionale afdeling van de inspectie toezicht welzijn op het werk te contacteren en te laten optreden.